Czasami rodzice mają wątpliwości, czy ich pociecha rozwija się prawidłowo, czy poszczególne umiejętności powinny już wystąpić, czy dziecko ma jeszcze na to czas. 

W celu oceny czy dziecko rozwija się prawidłowo- w zakresie poszczególnych sfer rozwoju oraz zachowania wykonuję diagnozę poziomu rozwoju dziecka.

Dziecko badane jest wystandaryzowanymi narzędziami do diagnozy poziomu rozwoju dziecka. W moim gabinecie stosuję Test KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) lub Profil Psychoedukacyjny PEP-R Erica Schoplera.

Test KORP  pozwala  na ocenę rozwoju już od pierwszego miesiąca życia- ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Test pozwala również na ocenę poziomu rozwoju dziecka z opóźnieniem psychomotorycznym, zaburzeniami rozwoju, opóźnionym rozwojem mowy, wadami genetycznymi, głębokim wcześniactwem itd. Narzędzie ocenia następujące umiejętności:

 • rozwój ruchowy,
 • motoryka precyzyjna i lateralizacja,
 • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • komunikowanie się i mowa,
 • emocje i relacje społeczne, 
 • funkcje behawioralne,
 • umiejętności przedszkolne (dla dzieci w wieku od 3,0 do 6 r. ż.),
 • umiejętności szkolne (karty dla dzieci w wieku od 6,0 do 10 r. ż.).

Zachowanie i emocje oceniane są za pomocą Kwestionariusza KOZE (Karty Oceny Zachowania i Emocji). Pozwala na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Oceniane są niepokojące reakcje i zachowania w następujących obszarach:

 • sen,
 • wydalanie,
 • odżywianie,
 • samodzielność,
 • nawyki,
 • aktywność ruchowa i napęd,
 • poziom impulsywności, koncentracja i uwaga,
 • emocje,
 • relacje społeczne i zachowanie (wzorce behawioralne).

 

Profil Psychoedukacyjny PEP-R Erica Schoplera przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca życia do 7 roku życia lub dla dzieci do 9 roku życia z deficytami rozwojowymi.

Pozwala on ocenić poziom funkcjonowania dziecka w normie wiekowej, z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem czy z zaburzeniami w komunikacji.

Test ma na celu obiektywną i dokładną ocenę rozwoju dziecka w zakresie 7 sfer funkcjonowania:

– naśladownictwo
– percepcja,
– motoryka mała,
– motoryka duża,
– koordynacja wzrokowo-ruchowa,
– funkcje poznawcze,
– komunikacja/mowa czynna.

Ocenę tę konfrontuje się z normami i ustala aktualny poziom rozwoju dziecka w poszczególnych sferach oraz wynik ogólny.

Drugą ocenę dziecko otrzymuje w skali zachowań. Skala ta uwzględnia deficyty dziecka w 4 obszarach w tym:
– reakcje na bodźce,
– reakcje emocjonalne,
– zabawa i zainteresowanie przedmiotami,
– deficyty mowy.

W ramach diagnozy rodzic otrzymuje na piśmie wyniki badania:
wykres poziomu rozwoju poszczczególnych sfer w odniesieniu do norm wiekowych z określeniemsfery najbliższego rozwoju dziecka,
– zestaw wszystkich zadań, którym poddane zostało dziecko i poziomu ich wykonania (czy zadanie zostało zaliczone, obiecujące, czy nie zaliczone),
– szczegółowy opis wykonania poszczególnych zadań,
– wnioski (mocne i słabsze strony dziecka), określenie poziomu deficytudziecka w poszczególnych sferach rozwoju,
– zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem.

Jak wygląda proces diagnostyczny?

Diagnozę wykonuję podczas 3-4 spotkań.

 1. Na pierwszym spotkaniu, które trwa 60 minut przeprowadzam wywiad z rodzicami. Odbywa się ono bez udziału dziecka. Najlepiej, aby byli na nim obydwoje rodzice. 

Pytam rodziców szczegółowo o rozwój dziecka w okresie płodowym, okołoporodowym i po urodzeniu aż do chwili obecnej. Zbieram informację takie jak czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia dziecka, a także analizuję istniejącą dokumentację dziecka. 

2. Na drugim spotkaniu odbywa się badanie dziecka (na tym etapie czasami niezbędne są dwa spotkania). Są to 1 lub 2 spotkania po 50-60 minut w zależności od wieku i możliwości dziecka. 

Dziecko wykonuje różne zadania ze wszystkich badanych sfer rozwoju. Odbywa się również obserwacja zachowania dziecka w sytuacjach swobodnych i zadaniowych.

3. Na ostatnim (3 lub 4 spotkaniu) omawiam wyniki diagnozy i przekazuję pisemny raport z diagnozy wraz z zaleceniami do dalszej pracy z terapeutą oraz w domu, z rodzicami. Na tą wizytę przychodzi tylko rodzic, bez dziecka. 

Ostatnie spotkanie jest  niezbędnym elementem procesu diagnostycznego. Spotykam się z rodzicami i wyjaśniam jakie sfery rozwoju rozwijają się prawidłowo, które wymagają dodatkowej stymulacji, a które są opóźnione. Przekazuję zalecenia do dalszej pracy i ewentualnej terapii dziecka.  Jest to czas na wszelkie pytania i wątpliwości. Zalecana jest obecność obojga rodziców.

Zapraszam do kontaktu
Polana – Agnieszka Bratuś

Odwiedź nas na:

P&B
NIP 578-104-89-48
Psycholog dziecięcy
Terapeuta integracji sensorycznej
AGNIESZKA BRATUŚ
82-300 Elbląg, ul. Legionów 45

zobacz na mapie

tel. 883 530 608
agnieszka.bratus@polana.org

napisz do nas